Haqqımızda

YARANMA!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİNİN KOMMERSİYA HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN DÖVLƏT REYSTERİNDƏ 1005020064738600 SAYLI ÇIXARIŞI İLƏ 06.12.2010-CU İL TARİXİNDƏ 2100425551 VÖİN OLMAQLA GÜLÜŞ ZABİT ƏLİZAMİN OĞLUNUN 3 PAY NİZAMNAMƏ KAPİTALINA SAHİB OLARAQ YARADILMIŞDIR.

FƏALİYYƏTİMİZ !

AZMEK-LTK MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 06.12.2010 – CU İL YARANDIĞI TARİXDƏN ETİBARƏN BİR ÇOX YERLİ VƏ XARİCİ ŞİRKƏTLƏRLƏ YANAŞI DÖVLƏT LAYİHƏLƏRİNDƏ PODRATÇI VƏ SUBPODRATÇI OLARAQ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏRƏK HƏMKARLARI ARASINDA RƏĞBƏT QAZANMIŞDIR.
FƏALİYYƏT SAHƏSİNİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNVERİCİLİYİNƏ UYĞUN OLARAQ LİSENZİYA TƏLƏB OLUNAN FƏALİYYƏT NÖVLƏRİNƏ XÜSUSİ İCAZƏ ALMAQLA GENİŞLƏNDİRMİŞDİR. BİR ÇOX SAHƏLƏRDƏ, O CÜMLƏDƏN NEFT, QAZ, MELORASİYA, KƏND TƏSƏRRÜFATI, TİKİNTİ – QURAŞDIRMA, YOL TİKİNTİSİ, YÜKSƏK TƏZİQLİ XƏTLƏRİN ÇƏKLİŞİ, SAHİL BƏRKİTMƏ, SUBARTEZİAN QUYULARI, TORPAQ İŞLƏRİ, DAŞINMA KİMİ BİR ÇOX SAHƏLƏRDƏ ÖZÜNÜ YETƏRİNCƏ DOĞRULTMUŞDUR.